bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Oferta nr 2/2014 KIEROWNIK PUNKTU POMOCY KRYZYSOWEJ

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Oferta nr 2/2014 KIEROWNIK PUNKTU POMOCY KRYZYSOWEJ

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu
49-300 Brzeg, ul. Jabłkowa 5

KIEROWNIK MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W BRZEGU
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BRZEGU –

KIEROWNIK PUNKTU POMOCY KRYZYSOWEJ
(nazwa stanowiska pracy)
Oferta nr 2/2014


1. Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się także osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm., w przypadku uznania spełniania przesłanek cytowanego artykułu)
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. Kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku;
 4. Kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. Nieposzlakowana opinia;
 6. Wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym.
  Preferowane kierunki:
  - psychologia;
  - pedagogika;
 7. Staż pracy: 5 lat, w tym co najmniej 3-letni staż pracy lub wykonywania przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku;
 8. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnianie na określonym stanowisku;
 9. Znajomość i umiejętność interpretacji przepisów prawa w zakresie niezbędnym do prowadzenia Punktu Pomocy Kryzysowej;
 10. Wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne;
 11. Umiejętność zarządzania zespołem ludzkim;
 12. Kreatywność;
 13. Komunikatywność.

2. Wymagania dodatkowe :

 1. 1) W przypadku kierunku studiów pedagogika, mile widziane specjalności w zakresie:
  - resocjalizacja,
  - pedagogika opiekuńczo – wychowawcza,
  - doradztwo zawodowe i personalne
  - praca socjalna z dzieckiem i rodziną,
  - pedagogika specjalna.
 2. Doświadczenie w pracy z ofiarami i sprawcami przemocy oraz interwencją kryzysową;
 3. Kwalifikacje z zakresu przeciwdziałania przemocy i profilaktyki uzależnień;
 4. Mile widziane umiejętności z zakresu terapii wobec osób w kryzysie, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i rodzinnej;
 5. Umiejętność prowadzenia rozmów z osobami doświadczającymi przemocy, pierwszy kontakt, umiejętność pracy interwencyjnej, współpracy w zespole, współpracy ze służbami pomocowymi;
 6. Znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy Unii Europejskiej oraz z programów krajowych;
 7. Mile widziana znajomość i umiejętność interpretacji przepisów prawa, w szczególności:
  - Ustawy o pomocy społecznej wraz z aktami wykonawczymi;
  - Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
  - Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii;
  - Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
  - Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
  - Kodeksu Postępowania Administracyjnego;
  - Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego;
  - Kodeksu Karnego;
  - Kodeksu Cywilnego;
  - Ustawy o finansach publicznych;
  - Ustawy o rachunkowości;
  - Ustawy o ochronie danych osobowych
 8. Szkolenia i doświadczenie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
 9. Umiejętność obsługi komputera.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Pełnienie funkcji Kierownika Punktu Pomocy Kryzysowej poprzez realizowanie zadań Punktu Pomocy Kryzysowej określonych w Regulaminie Organizacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu, a w szczególności:
  Organizacja pracy i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Punktu Pomocy Kryzysowej (dalej PPK), tj.
  - Zespołu Pomocy Kryzysowej;
  - Zespołu wolontariatu;
  - Świetlic opiekuńczo – wychowawczych z elementami socjoterapii;
  - Klubu Młodzieżowego;
  b) Zapewnienie obsługi organizacyjno – technicznej Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego Zarządzeniem Burmistrza Brzegu;
  c) Dokonywanie podziału zadań między podległych pracowników oraz zleceniobiorców poprzez ustalanie indywidualnych zakresów czynności i uprawnień;
  d) Instruowanie i szkolenie podległych pracowników w zakresie merytorycznego wykonywania powierzonych zadań;
  e) Nadzór i kontrola nad wypełnianiem przez podległych pracowników i zleceniobiorców obowiązków wynikających z ich zakresów czynności, umów;
  f) Zapewnienie merytorycznej i formalnej prawidłowości, legalności i celowości przygotowywanych przez siebie oraz podległych pracowników dokumentów;
  g) Nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa w PPK;
  h) Nadzór nad przestrzeganiem przez podległych pracowników dyscypliny pracy, postanowień regulaminów obowiązujących w Ośrodku, bhp, tajemnicy służbowej, ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji publicznej;
  i) Rozpatrywanie i załatwianie w porozumieniu z Kierownikiem MOPS skarg i wniosków obejmujących zakres zadań i obowiązków dot. podległej komórki;
  j) Dokonywanie oceny efektywności pracy osób zatrudnionych w PPK, w tym okresowych ocen pracowników oraz udział w przeprowadzaniu służby przygotowawczej;
  k) Prowadzenie kontroli pracy osób zatrudnionych w PPK. Nadzór nad terminowością i rzetelnością załatwianych spraw;
  l) Współpraca z pracownikami innych komórek organizacyjnych MOPS w Brzegu, celem prawidłowego realizowania zadań pomocy społecznej;
  m) Prowadzenie wymaganej sprawozdawczości i statystyki oraz rzetelne przygotowywanie danych dla Ośrodka, niezbędnych do celów sprawozdawczości finansowej i statystycznej;
  n) Współpraca i współdziałanie ze środowiskiem lokalnym oraz instytucjami i organizacjami powołanymi do wspomagania osób i rodzin znajdujących się w kryzysie;
  o) Nadzór merytoryczny nad działalnością PPK;
  p) Uczestniczenie w opracowywaniu planu finansowego Ośrodka na kolejny rok budżetowy. Sporządzanie projektu budżetu PPK i ponoszenie odpowiedzialności za bieżące i prawidłowe wydatkowanie środków finansowych. Przestrzeganie dyscypliny finansowej i budżetowej;
  q) Pozyskiwanie środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań PPK ze źródeł pozabudżetowych, w tym środków z funduszy Unii Europejskiej;
  r) Nadzór nad sporządzaniem planów pracy i programów, ich realizację oraz sporządzanie sprawozdań z ich wykonania;
  s) Określanie i proponowanie Kierownikowi MOPS do akceptacji odpowiedniej struktury organizacyjnej i wizji rozwoju PPK;
  t) Reprezentowanie PPK na zewnątrz;
  u) Przygotowywanie opracowań, danych i sprawozdań z działalności PPK, w tym opracowywanie strategicznych dokumentów Ośrodka (projektów, planów);
  v) Promocja różnych form działalności PPK
 2. Organizacja i nadzór nad działalnością Zespołu Pomocy Kryzysowej poprzez realizację zadań zespołu określonych w Regulaminie Organizacyjnym MOPS, a w szczególności prowadzenie specjalistycznego poradnictwa w zakresie;
  a) Psychologicznym,
  b) Pedagogicznym
  c) Socjalno – prawnym;
  d) Rodzinnym
  e) Uzależnień (narkomanii, alkoholizmu)
 3. Prowadzenie przy współudziale pedagogów, psychologów, terapeutów, prawników, interdyscyplinarnych działań w zakresie interwencji kryzysowej, której celem jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej, podejmowanych na rzecz osób i rodzin w stanie kryzysu;
 4. Dbałość o zapewnienie i utrzymanie odpowiedniego poziomu usług, w tym specjalistycznego poradnictwa oraz oddziaływań terapeutycznych świadczonych przez PPK;
 5. Organizowanie terapii indywidualnych i grupowych, oddziaływań edukacyjnych i terapeutycznych wobec młodzieży, rodzin oraz innych grup zagrożonych kryzysem;
 6. Organizowanie i świadczenie kompleksowej pomocy osobom, dzieciom, rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji kryzysowej w wyniku zdarzenia losowego, sytuacji rodzinnej lub trudnych przeżyć osobistych;
 7. Nadzór w zakresie diagnozowania problemów i potrzeb osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej;
 8. Pozyskiwanie do pracy wolontariuszy oraz organizowanie pracy wolontariuszy w zakresie określonym w Regulaminie Organizacyjnym MOPS;
 9. Organizowanie i nadzór nad działalnością świetlic opiekuńczo – wychowawczych z elementami socjoterapii i Klubu Młodzieżowego w zakresie wynikającym z Regulaminu Organizacyjnego MOPS.

4. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. Forma zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony z możliwością późniejszego zatrudnienia na czas nieokreślony (w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem);
 2. Wymiar czasu pracy: praca w pełnym wymiarze czasu pracy (etat 1/1);
 3. Miejsce świadczenia pracy i warunki pracy na stanowisku:
  a) Stanowisko pracy znajduje się w budynku Dziennego Domu Pomocy w Brzegu przy ul. Piastowskiej 29 na parterze i w sąsiadującym z nim budynku przy ul. Piastowskiej 29 A.
  Budynek Dziennego Domu Pomocy jest niedostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Występują bariery architektoniczne w dostępności do pomieszczeń biurowych oraz sanitarnych w postaci schodów. Brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych, brak windy.
  b) Głównie praca siedzącą z potrzebą przemieszczania się do sąsiadującego budynku przy ul. Piastowskiej 29 A;
  c) Konieczność wyjść służbowych poza siedzibę Punktu Pomocy Kryzysowej, w szczególności do głównej siedziby MOPS w Brzegu przy ul. Jabłkowej 5, gdzie również występują bariery architektoniczne, brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych, brak windy, a na I piętro prowadzą kręte schody. Znacznie utrudniony jest dostęp do pomieszczeń biurowych i sanitarnych;
  d) Możliwość wyjść służbowych do innych instytucji na terenie miasta Brzegu;
  e) Praca przy obsłudze komputera poniżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy
 4. Informacja na temat wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzegu w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
  Uprawnienie, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, (tj. pierwszeństwa w zatrudnieniu przysługującemu osobie niepełnosprawnej, jeżeli znajduje się w gronie wyłonionych pięciu najlepszych kandydatów), nie ma zastosowania w przypadku tego naboru - na kierownicze stanowisko urzędnicze. W związku z powyższym kandydat nie ma potrzeby przedkładać kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

5. Wymagane dokumenty :

 1. List motywacyjny oraz CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.);
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, wg wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2009 r. (Dz. U. Nr 115 poz. 971);
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
 4. Kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o odbytych stażach, oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy lub dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej;
 5. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 6. Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego (dotyczy osób nie posiadających obywatelstwa polskiego);
 7. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska;
 8. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz, że kandydat cieszy się nieposzlakowaną opinią;
 9. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 10. Oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu;
 11. Oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć, o których mowa w art. 30 ustawy o pracownikach samorządowych;
 12. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
 13. 13) Koncepcja organizacji i funkcjonowania Punktu Pomocy Kryzysowej z uwzględnieniem specyfiki, celów i sposobów realizacji (maksymalnie 3 strony maszynopisu).

List motywacyjny, CV, klauzula o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i pozostałe dokumenty aplikacyjne muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem a kserokopie dokumentów poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 18.02.2014 r. do godz. 8.00
Pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu
ul. Jabłkowa 5
49-300 Brzeg
w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzegu – Kierownik Punktu Pomocy Kryzysowej.”
Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzegu przy ul. Jabłkowej 5, 49-300 Brzeg oraz na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu www.mops-brzeg.pl . Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 077 416 99 93 wew. 12.
Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do II etapu konkursu zostaną o tym powiadomieni telefonicznie wraz z podaniem terminu rozmowy kwalifikacyjnej. Dopuszcza się przeprowadzenie testu pisemnego przed rozmowami kwalifikacyjnymi.
Kandydat, który zostanie wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę, jest zobowiązany przedłożyć do wglądu oryginały dokumentów złożonych w kserokopiach.
Informacja o wyniku naboru będzie niezwłocznie po przeprowadzonym naborze umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.mops-brzeg.pl oraz na tablicy informacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu, ul. Jabłkowa 5, 49-300 Brzeg.

                                                                                                               Kierownik
                                                                                     Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                                                               w Brzegu
                                                                                                (-) Sebastian Matuszewski

Wersja w pdf: ogłoszenie

Opublikował: Paweł Ogrodnik
Publikacja dnia: 07.02.2014
Dokument oglądany razy: 18288