bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu

 Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1


Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu zwany dalej
Regulaminem określa:
1) zadania realizowane przez Ośrodek,
2) zasady kierowania Ośrodkiem,
3) organizację Ośrodka Pomocy Społecznej,
4) zakres działania i kompetencji Kierownika oraz komórek organizacyjnych,
5) zasady funkcjonowania Ośrodka,
6) zasady udzielania upoważnień i pełnomocnictw.


§2


Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) Ośrodku - należy przez to rozumieć Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu.
2) Kierowniku - należy przez to rozumieć odpowiednio Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zastępcę Kierownika MOPS oraz Kierowników Działów,
3) Gł. Księgowym - oznacza to Głównego Księgowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu,
4) Komórkach organizacyjnych - oznacza to komórki organizacyjne funkcjonujące w strukturze MOPS tj. działy, zespoły i ośrodki wsparcia,
5) pracownikach - należy przez to rozumieć pracowników zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzegu,
6) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Brzegu,
7) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miasta Brzegu,
8) Radę Miejską - należy przez to rozumieć Radę Miejską Brzegu.


§3


1) Ośrodek jest budżetową jednostką organizacyjną gminy utworzoną w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej powołaną Uchwałą Nr XI/70/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Brzegu z dnia 28 lutego 1990 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu .
2) Ośrodek realizuje zadania własne gminy, w tym zadania o charakterze obowiązkowym, zadania zlecone gminie przez administrację rządową zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami prawa.
3) Zadania określone w ust. l i 2 realizują komórki organizacyjne ośrodka w ramach przypisanych im zakresów czynności.
4) Obszarem działania Ośrodka jest miasto Brzeg.
5) Przy załatwianiu spraw stosuje się przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r., Nr 115 poz.728) oraz Kodeksu postępowania administracyjnego, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
6) Obieg dokumentów księgowych określa wewnętrzna instrukcja obiegu i kontroli wewnętrznej dokumentów księgowych.


§4


1. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest świadczenie wszechstronnej pomocy społecznej osobom i rodzinom w celu przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki i uprawnienia.
2. Celem działalności Ośrodka jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych mieszkańców miasta i osób przebywających na jego terenie, umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Ośrodek winien przeciwdziałać powstawaniu i rozwijaniu się procesów marginalizacji społecznej oraz w miarę możliwości doprowadzać do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Rozdział II
Zasady kierowania Ośrodkiem
§5


1. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik zatrudniony przez Burmistrza Brzegu na podstawie umowy o pracę,
2. Kierownik wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w Ośrodku.
3. Kierownik kieruje Ośrodkiem poprzez wydawanie zarządzeń, instrukcji, pism okólnych, regulaminów, poleceń służbowych, decyzji oraz innych o podobnym charakterze.
4. Kierownik kieruje pracą Ośrodka przy pomocy Zastępcy Kierownika, Głównego Księgowego i kierowników komórek organizacyjnych.
5. W razie niemożności pełnienia obowiązków służbowych przez Kierownika- zastępstwo obejmuje Zastępca Kierownika a w dalszej kolejności Kierownik Działu Świadczeń z Pomocy Społecznej.
6. Kierowników działów/ ośrodków wsparcia w czasie ich nieobecności zastępują pracownicy działów wyznaczeni przez Kierownika jednostki na wniosek kierownika działu/ ośrodka wsparcia.
7. Ustalenie imienne zastępstw kierowników działów/ ośrodków wsparcia określa odrębne zarządzenie.
8. Kierownicy działów/ ośrodków wsparcia odpowiadają za zorganizowanie zastępstw nieobecnych pracowników, tak aby nie dopuścić do zakłóceń pracy Ośrodka lub powstania zaległości w załatwianiu spraw.
9. Kierownicy działów/ ośrodków wsparcia zobowiązani są do poinformowania pracowników o wzajemnych zastępstwach.


§6


1. Kierownik i Zastępca Kierownika Ośrodka wydają decyzje administracyjne na podstawie pełnomocnictw wydanych przez właściwy organ gminy.
2. Kierownik Ośrodka składa Radzie Miejskiej coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w tym zakresie.

Rozdział III
Organizacja Ośrodka Pomocy Społecznej
§7


1. Strukturę organizacyjną Ośrodka stanowią:
1) Kierownictwo Ośrodka:
1) Kierownik Ośrodka (K),
2) Z-ca Kierownika Ośrodka (ZK),
3) Główny księgowy (GK),
2) Komórki organizacyjne Ośrodka:
1) Dział Finansowo – Budżetowy (FB),
2) Dział Pomocy Środowiskowej (PŚ),
3) Dział Świadczeń z Pomocy Społecznej (DŚ),
4) Dział Administracyjno – Organizacyjny (AO),
5) Zespół ds. realizacji projektów (PR),
6) Dzienny Dom Pomocy, jako ośrodek wsparcia (DDP);
7) Punkt Pomocy Kryzysowej (PPK)
3) Samodzielne stanowiska pracy:
1) Konsultant ds. informatycznych/informatyk (IF)
2) Pomoc administracyjna lub inny pracownik, do którego obowiązków należą zadania z zakresu zamówień publicznych (ZP)
2. Zakres obowiązków i uprawnień ustala:
a) Dla Kierownika Ośrodka – Burmistrz Brzegu,
b) Dla Z-cy Kierownika Ośrodka, Głównego Księgowego, samodzielnych stanowisk pracy, Kierowników Działów, Koordynatora i księgowego projektu – Kierownik Ośrodka,
c) Dla pozostałych pracowników - Kierownicy Działów/ ośrodków wsparcia;
d) Dla członków zespołu ds. realizacji projektów – Koordynator projektu;
e) Dla osób zatrudnionych na podstawie umów zleceń w Punkcie Pomocy Kryzysowej, Świetlicach opiekuńczo – wychowawczych z elementami socjoterapii, Klubie młodzieżowym – Kierownik Punktu Pomocy Kryzysowej;
f) Poza zakresem czynności Kierownik może udzielić pracownikom odrębnych upoważnień lub pełnomocnictw do załatwienia konkretnych spraw wynikających z realizacji zadań Ośrodka
3. Strukturę Organizacyjną Ośrodka przedstawia schemat organizacyjny stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
4. Kierownik MOPS może likwidować i tworzyć nowe stanowiska pracy w ramach zatwierdzonej struktury organizacyjnej.
5. Do realizacji zadań mogą być powoływane zespoły zadaniowe.
6. Pracą poszczególnych działów kierują kierownicy działów, ośrodków wsparcia, którzy odpowiadają za organizację i efektywność działania, wykonywanie zarządzeń i poleceń Kierownika Ośrodka. Za całokształt pracy Ośrodka odpowiada Kierownik.
7. Kierownicy działów/ ośrodków wsparcia ponoszą odpowiedzialność za merytoryczną, formalną i finansową prawidłowość oraz zgodność z przepisami prawa wykonywanych zadań, w tym przygotowanych przez siebie dokumentów i podejmowanych rozstrzygnięć.

Rozdział IV
Zakres działania i kompetencji Kierownika oraz komórek organizacyjnych Ośrodka


§8


Do zadań i kompetencji Kierownika Ośrodka należy w szczególności:
1) Zapewnienie sprawnego funkcjonowania pracy Ośrodka
2) Organizacja pracy Ośrodka, ustalanie podziału obowiązków między pracowników, koordynowanie i nadzorowanie ich pracy
3) Dbałość o dobór kadry i podnoszenie kwalifikacji pracowników
4) Kierowanie bieżącymi sprawami Ośrodka
5) Nadzór nad prawidłowym wykonywaniem obowiązków pracowniczych,
6) Reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz
7) Zarządzanie mieniem wydzielonym i przekazanym przez Gminę
8) Składanie w ramach zwykłego zarządu oświadczeń woli oraz dokonywanie czynności prawnych związanych z funkcjonowaniem Ośrodka mających na celu realizację zapisów ustawowych i zadań statutowych wobec wszystkich organów, instytucji, przedsiębiorstw, banków, organizacji pozarządowych, osób prawnych i fizycznych
9) Dysponowanie i nadzorowanie środkami finansowymi określonymi w planie finansowym.
10) Udzielanie upoważnień do zastępstw w zakresie wykonywania wybranych czynności służbowych
11) Przygotowywanie projektów uchwał dotyczących działalności Ośrodka
12) Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem zapisów Statutu Ośrodka, Regulaminu Organizacyjnego, Regulaminu Pracy i innych aktów obowiązujących w Ośrodku.
13) Rozeznawanie i sporządzanie bilansu potrzeb mieszkańców miasta w zakresie pomocy społecznej.
14) Informowanie Burmistrza o zagrożeniach problemami społecznymi występującymi na terenie miasta
15) Opracowywanie programów w zakresie rozwiązywania problemów społecznych.
16) Opiniowanie wniosków i umów prawnych z zakresu pomocy społecznej zleconych przez Burmistrza, Zastępcę Burmistrza i Sekretarza Miasta,
17) Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń z pomocy społecznej oraz uprawnień do bezpłatnej opieki zdrowotnej (na podstawie upoważnienia właściwego organu gminy)
18) Przyjmowanie klientów Ośrodka w sprawach skarg i wniosków.
19) Rozpatrywanie odwołań od kar porządkowych
20) Wykonywanie zadań administratora danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
21) Zatwierdzanie zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników Ośrodka
22) Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego i pracodawcy w stosunku do pracowników Ośrodka
23) Administrowanie pozostałymi środkami trwałymi stanowiącymi wyposażenie Ośrodka

§9


Do zadań Zastępcy Kierownika Ośrodka należy w szczególności:
1) Podczas nieobecności Kierownika lub w jego zastępstwie reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz oraz w stosunkach wewnętrznych Ośrodka
2) Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń z pomocy społecznej.
3) Dysponowanie środkami pieniężnymi Ośrodka w celu realizacji zadań służbowych pod nieobecność lub w zastępstwie Kierownika
4) W zastępstwie Kierownika zatwierdzanie dowodów księgowych stwierdzających fakt dokonywania operacji gospodarczych zgodnie z ich rzeczywistym przebiegiem
5) Pełnienie obowiązków Kierownika Działu Pomocy Środowiskowej i związane z tą funkcją zadania:
 organizacja pracy Działu Pomocy Środowiskowej i dokonywanie podziału zadań między pracowników
 ustalanie indywidualnych zakresów czynności i odpowiedzialności służbowej
 wydawanie dyspozycji i wytycznych podległym pracownikom
 sprawowanie nadzoru nad działalnością Działu Pomocy Środowiskowej i pracą pracowników socjalnych
 zapewnienie zgodności załatwianych spraw z przepisami prawa i dyspozycjami Kierownika
 dbałość o terminowe załatwianie spraw
 zatwierdzanie planów pomocy dla podopiecznych
 nadzór nad przebiegiem pracy socjalnej wykonywanej przez pracowników socjalnych
 opracowywanie programów, prognoz, analiz oraz sprawozdań w zakresie prowadzonych spraw, planowanie potrzeb w zakresie świadczeń z pomocy społecznej
 opracowywanie rozwiązań dotyczących zaspokajania potrzeb w zakresie pomocy społecznej
 przyjmowanie klientów Ośrodka w sprawach skarg i wniosków
 poradnictwo w zakresie pomocy społecznej,


§10


Do zadań Głównego Księgowego należy w szczególności:
1. Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, polegające na:
a) Bieżące prowadzenie księgowości oraz sporządzanie kalkulacji wynikowej kosztów wykonywanych zadań i sprawozdawczości finansowej, w sposób zapewniający:
- terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych,
- ochronę mienia będącego w posiadaniu jednostki oraz terminowe i prawidłowe rozliczanie osób majątkowo odpowiedzialnych za to mienie,
- prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych,
b) Nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości, wykonywanych przez poszczególne komórki organizacyjne,
c) Prowadzenie ksiąg rachunkowych,
d) Gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji
2. Prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegające zwłaszcza na:
a) Wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji jednostki,
b) Zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez jednostkę,
c) Dokonywaniu wstępnej kontroli zgodności operacji finansowych z planem finansowym,
d) Dokonywaniu wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych
e) Przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
f) Zapewnieniu terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań,
g) Przygotowywaniu projektów planów finansowych oraz jej bieżącej analizie
3. Analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji jednostki;
4. Dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej:
a) Wstępnej, bieżącej i następnej kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych mu obowiązków,
b) Wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania planów finansowych jednostek oraz ich zmian,
c) Wstępnej kontroli operacji gospodarczych jednostki stanowiących przedmiot księgowań,
5. Kierowanie, organizacja i nadzór nad prawidłowa pracą pracowników Działu Finansowo – Budżetowego;
6. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Kierownika jednostki, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności: zakładowego planu kont, obiegu dokumentacji (dowodów księgowych), zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji;
7. Opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i ich analizy;
8. Opracowywanie innych sprawozdań związanych z zakresem zadań;
9. Nadzór nad obsługą rachunków bankowych jednostki,
10. Prowadzenie rozliczeń inwentaryzacji składników majątku jednostki, w tym inwentaryzację w zakresie sald z kontrahentami oraz stanu środków pieniężnych na rachunkach bankowych jednostki
11. Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych w jednostce oraz ujawnianie Kierownikowi jednostki naruszeń dyscypliny finansów publicznych

§11


Do zadań Kierowników Działów Ośrodka wsparcia należy:
1. Zapewnienie prawidłowej organizacji pracy w kierowanym dziale,
2. Zapewnienie merytorycznej i formalnej prawidłowości, legalności i celowości przygotowywanych przez siebie oraz podległych pracowników wniosków, opinii,
3. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa w kierowanym dziale,
4. Nadzór nad terminowym i prawidłowym załatwianiem spraw objętych zakresem działania działu,
5. Przeprowadzanie służby przygotowawczej,
6. Opracowywanie zakresów czynności, uprawnień i odpowiedzialności dla podległych pracowników,
7. Nadzór nad przestrzeganiem przez podległych pracowników dyscypliny pracy, postanowień regulaminów obowiązujących w Ośrodku, bhp, tajemnicy służbowej, ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji publicznej w podległym dziale,
8. Rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków obejmujących zakres zadań i obowiązków podległych pracowników,
9. Dokonywanie okresowych ocen pracowników oraz kontrola wykonywania zaleceń z nich wynikających,
10. Ocena pracy i składanie wniosków do Kierownika o przeszeregowanie, nagradzanie lub karanie podległych pracowników oraz opiniowanie w/w wniosków składanych przez bezpośrednich przełożonych w podległych komórkach organizacyjnych,
11. Zapewnienie sprawnego przepływu informacji wewnątrz kierowanej komórki,
12. Nadzorowanie i czuwanie nad prawidłowością przygotowywanych analiz i sprawozdań z zadań merytorycznych realizowanych przez dział,
13. Bieżące współdziałanie i współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Ośrodka i instytucjami zewnętrznymi w zakresie realizowanych zadań.
14. Podpisywanie korespondencji i dokumentacji w ramach posiadanych uprawnień,
15. Instruowanie i szkolenie podległych pracowników w zakresie merytorycznego wykonywania powierzonych zadań,
16. Uczestniczenie w opracowywaniu planu finansowego Ośrodka na kolejny rok budżetowy,
17. Organizowanie zastępstw pracowników w kierowanym dziale.

§12


Dział Finansowo-Budżetowy
1. Dział przy znakowaniu akt używać będzie symbolu „FB”
Dział przygotowuje plany finansowe, prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, prowadzi obsługę finansową Ośrodka, sporządza sprawozdania budżetowe i finansowe.
Do zadań Działu Finansowo-Budżetowego należą w szczególności:
1) Prace związane z prawidłowym przebiegiem wykonywania budżetu jednostki,
2) Prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami,
3) Uzgadnianie danych do konstrukcji planów finansowych, przygotowywanie planów.
4) Kontrola formalno-rachunkowa dowodów księgowych
5) Dokonywanie przelewów z wszystkich rachunków bankowych
6) Przyjmowanie wpłat i innych należności z tytułu dochodów MOPS oraz dokonywanie wypłat, w tym wypłat świadczeń z pomocy społecznej,
7) Przygotowywanie danych i opracowywanie sprawozdań budżetowych i finansowych,
8) Rozliczanie druków ścisłego zarachowania.
9) Nadzór nad prawidłowym rozliczeniem wyników inwentaryzacji składników majątkowych Ośrodka
10) Prowadzenie ksiąg inwentarzowych,
11) Kompletowanie, przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji związanej z naliczaniem wynagrodzeń oraz obsługa programu płacowego.
12) Prowadzenie rozrachunków z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
13) Rozliczanie rachunków za świadczenia usług z tytułu umowy zlecenie i umowy o dzieło,
14) Prowadzenie rejestru kart zasiłkowych,
15) Naliczanie oraz sporządzanie list wynagrodzeń oraz list z ubezpieczenia społecznego.
16) Obliczanie oraz przygotowywanie do wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagród jubileuszowych i innych świadczeń pieniężnych,
17) Sporządzenie i wysyłanie deklaracji rozliczeniowych do Urzędu Skarbowego, prowadzenie rozrachunków z Urzędem Skarbowym
18) Obsługa finansowa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
19) Przygotowywanie akt księgowych do archiwizacji
20) Wydawanie pracownikom zaświadczeń o wynagrodzeniu,
21) Sporządzanie dokumentacji dot. rozliczania kapitału początkowego dla pracowników Ośrodka.
22) Prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych


§13


Dział Pomocy Środowiskowej
1. Dział przy znakowaniu akt będzie używał symbolu „PŚ”
Dział zajmuje się rozpoznawaniem potrzeb w zakresie pomocy społecznej, prowadzeniem postępowania w sprawach przyznania świadczeń z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń, podejmowanie interwencji w sytuacjach kryzysowych oraz udzieleniem wsparcia klientom i świadczeniem pracy socjalnej. Do zadań Działu Pomocy Środowiskowej należy w szczególności:
1) Praca socjalna – świadczenie pracy socjalnej w środowisku;
2) Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych (rodzinnych) poza siedzibą jednostki u osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i kompletowanie w związku z tym niezbędnych dokumentów; planowanie pomocy pieniężnej i niepieniężnej;
3) Wprowadzanie do komputera wywiadów środowiskowych zgodnie z obowiązującym w Ośrodku programem informatycznym;
4) Wspomaganie osób i rodzin wymagających pomocy w osiągnięciu możliwie pełnej aktywności społecznej; dążenie do usamodzielnienia osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej;
5) Współdziałanie z grupami i społecznościami lokalnymi, mającymi na celu rozwijanie w nich zdolności do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów;
6) Organizowanie różnych form pomocy, a także udział w rozwijaniu infrastruktury odpowiadającej zmieniającym się potrzebom społecznym;
7) Zapobieganie procesowi marginalizacji osób i grup, a także przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom w środowisku lokalnym;
8) Komputerowe sporządzanie pism urzędowych związanych z wykonywaną pracą; prowadzenie korespondencji z instytucjami w sprawach o przyznanie pomocy społecznej; przygotowywanie odpowiedzi na pisma w sprawach indywidualnych klientów;
9) Dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
10) Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;
11) Pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;
12) Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
13) Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;
14) Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;
15) Inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;
16) Współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia;
17) Prawidłowe rozeznanie potrzeb mieszkańców Miasta Brzegu zaspokajanych w ramach pomocy społecznej i sporządzanie planów ich zaspokajania. Diagnozowanie i monitorowanie problemów społecznych w środowiskach rodzinnych i lokalnych;
18) Informowanie o możliwościach korzystania z pomocy, a także kontaktowanie podopiecznych Ośrodka z odpowiednimi placówkami, instytucjami i organizacjami;
19) Przedkładanie zebranych materiałów Kierownikowi działu w celach analitycznych i statystycznych;
20) Przygotowywanie na zlecenie Kierownika Ośrodka lub Kierownika działu materiałów służących do opracowywania diagnoz, programów i projektów w zakresie rozwiązywania problemów społecznych;
21) Poradnictwo i informacja, kierowanie klientów do placówek świadczących usługi specjalistyczne;
22) Podejmowanie interwencji na wniosek osób i instytucji zewnętrznych;
23) Prowadzenie akt osobowych Klientów Ośrodka (teczek zbiorczych na dokumentację wnioskodawców świadczeń pomocy społecznej);
24) Przestrzeganie przepisów prawa obowiązującego w zakresie pomocy społecznej oraz innych ustaw, w tym działanie w grupach roboczych zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
25) Przestrzeganie aktów wewnętrznych Ośrodka, w szczególności Regulaminów, Zarządzeń Kierownika; Instrukcji, itd.
26) Dbałość o terminowe załatwianie spraw i należytą obsługę klientów;
27) Wykonywanie innych prac zleconych przez Kierownika Działu Pomocy Środowiskowej i Kierownika Ośrodka, wynikających z bieżących zadań Działu;
28) Przygotowywanie dokumentacji do archiwizacji

W ramach Działu Pomocy Środowiskowej powoływany jest koordynator ds. społeczności romskiej, którego zadaniem jest w szczególności:
1. Poradnictwo i przekazywanie informacji dla społeczności romskiej;
2. Współpraca ze stowarzyszeniami oraz organizacjami romskimi;
3. Pośredniczenie w kontaktach Romów z urzędami i instytucjami;
4. Współpraca z urzędami i instytucjami w zakresie przygotowywania i realizacji programów na rzecz społeczności romskiej;
5. Sporządzanie okresowych sprawozdań z działań podejmowanych na rzecz społeczności romskiej


§14


Dział Świadczeń z Pomocy Społecznej
1. Dział przy znakowaniu akt będzie używał symbolu „DŚ”
Do zadań Działu Świadczeń z Pomocy Społecznej należy:
1) Przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń z pomocy społecznej, tj. w szczególności:
a) Pomocy rzeczowej, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,
b) Zasiłków celowych i celowych specjalnych,
c) Zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną lub w wyniku zdarzenia losowego,
d) Zasiłków okresowych,
e) Zasiłków stałych,
f) Zasiłków i pożyczek na ekonomiczne usamodzielnienie,
g) Składek na ubezpieczenie zdrowotne,
h) Sprawienia pogrzebu,
i) Pokrycie kosztów pobytu dziecka w przedszkolu,
j) Usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych,
k) Schronienia,
l) Skierowania i odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej
2) Obsługa w w/w zakresie programu informatycznego „Pomost”
3) Ewidencjonowanie świadczeń
4) Przygotowywanie list wypłat świadczeń z pomocy społecznej
5) Sporządzanie sprawozdań i informacji o udzielonych formach pomocy społecznej.
6) Sporządzanie imiennych i miesięcznych deklaracji ZUS, dokonywanie korekt, obsługa w tym zakresie programu informatycznego „Płatnik”
7) Przygotowywanie danych dotyczących udzielonych świadczeń do celów prognozowania i sprawozdawczości
8) Prowadzenie rejestru wydanych decyzji
9) Opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem
10) Opłacanie składki zdrowotnej za osobę bezdomną objętą indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności
11) Wydawanie decyzji do korzystania z Dziennego Domu Pomocy,
12) Realizacja świadczeń w formie posiłków dla dzieci w przedszkolach, szkołach i innych placówkach
13) Koordynacja zgłoszeń dzieci do korzystania z pobytu w przedszkolach,
14) Koordynacja zgłoszeń osób i dzieci do korzystania z posiłków i obiadów w szkołach i jadłodajni DDP
15) Współpraca ze stołówkami, szkołami i przedszkolami w zakresie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
16) Kontrola zgodności zrealizowanych świadczeń z wydanymi decyzjami
17) Sprawdzanie faktur i list dostarczonych przez stołówki i przedszkola pod względem rachunkowym
18) Sprawdzanie faktur pod względem zgodności z wydawanymi decyzjami,
19) Wprowadzanie danych z faktur dot. zrealizowanych świadczeń do sytemu informatycznego „POMOST”
20) Koordynacja zgłoszeń osób do korzystania z usług opiekuńczych i współpraca w tym zakresie z podmiotem realizującym usługi i wydawanie zleceń w tym zakresie,
21) Sporządzanie imiennych list osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej dotyczących posiłków, obiadów, przedszkoli, kolonii i innych
22) Kontrola wywiadów środowiskowych i zebranej dokumentacji pod względem formalnym i rachunkowym
23) Kontrola poprawności merytorycznej procesu postępowania w sprawach przyznawania świadczeń z pomocy społecznej.
24) Okresowa kontrola realizacji zadań dot. dożywiania w szkołach oraz usług opiekuńczych.
25) Realizacja świadczeń związanych z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
26) Realizacja wynagrodzeń dla opiekunów prawnych;
27) Potwierdzanie prawa do świadczeń finansowanych ze środków publicznych;
28) Windykacja i realizacja nienależnie pobranych świadczeń

§15


Dział Administracyjno-Organizacyjny
1. Dział przy znakowaniu akt będzie używał symbolu „AO”
Dział wykonuje czynności związane z administrowaniem i organizacją Ośrodka, prowadzeniem kadr i sekretariatu.
Do zadań Działu Administracyjno-Organizacyjnego w szczególności należy:
Realizacja zadań związanych z obsługą kadrowo – płacową:
1) Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz prowadzenie akt osobowych zatrudnionych pracowników, a w szczególności:
a) Sporządzanie umów o pracę i świadectw pracy
b) Opracowywanie dokumentów w zakresie przenoszenia, awansowania, nagradzania, karania pracowników oraz rozwiązywania stosunku pracy
c) Prowadzenie ewidencji czasu pracy, sporządzanie listy obecności, aktualizowanie miesięcznych i rocznych kart ewidencji czasu pracy
d) Prowadzenie spraw związanych z urlopami pracowniczymi:
- urlopy wypoczynkowe,
- urlopy macierzyńskie,
- urlopy wychowawcze,
- urlopy bezpłatne,
- urlopy szkoleniowe,
- urlopy dodatkowe dla pracowników socjalnych i osób niepełnosprawnych
e) Obliczanie okresów długości urlopu macierzyńskiego i wychowawczego oraz gromadzenie niezbędnej dokumentacji w tym zakresie,
f) Gromadzenie wymaganej dokumentacji dotyczącej podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Ośrodka skierowanych na naukę w formach szkolnych i pozaszkolnych
g) Dbałość o prawidłowe wykorzystywanie urlopów wypoczynkowych przez pracowników zgodnie z przepisami prawa pracy
2) Sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych i wyrejestrowujących z ubezpieczenia społecznego pracowników zgodnie z obowiązującym programem informatycznym „Płatnik”
3) Sporządzanie dla potrzeb Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych deklaracji miesięcznych i rocznych dotyczących zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodka oraz wpłat w systemie e-PFRON,
4) Dokonywanie kwartalnych i rocznych analiz, ocen i sprawozdawczości dotyczącej zatrudniania pracowników,
5) Sporządzanie projektów umów cywilnoprawnych i ich ewidencja, tj.
a) umowa zlecenia,
b) umowa o dzieło
c) umowa użyczenia,
d) umowa o świadczenie usług
6) Pomoc w kompletowaniu dokumentów w związku z przejściem pracownika na emeryturę czy rentę:
a) Wypełnianie wniosków do ZUS o przyznanie emerytury/renty,
b) Wypełnianie kwestionariusza dotyczącego okresów składkowych i nieskładkowych RP6
c) Pomoc przy gromadzeniu zaświadczeń potwierdzających wcześniejsze zatrudnienie
7) Przygotowywanie dokumentacji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w celu naliczenia kapitału początkowego, w szczególności wypełnianie wniosków i pomoc w gromadzeniu brakującej dokumentacji
8) Prowadzenie rejestru szkoleń pracowników Ośrodka,
9) Prowadzenie dokumentacji związanej z praktykami studenckimi,
10) Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie odbywania stażu przez bezrobotnych:
a) Sporządzanie wniosków o skierowanie osób bezrobotnych w celu odbycia stażu,
b) Przygotowywanie harmonogramu praktycznego wykonywania przez osobę bezrobotną zadań związanych z odbywaniem stażu
11) Wydawanie pracownikom zaświadczeń o zatrudnieniu,
12) Przygotowywanie dokumentacji związanej ze sporami sądowymi ze stosunku pracy,

Realizacja zadań związanych z organizacją i administracją Ośrodka
1) Pomoc przy tworzeniu, prowadzeniu i aktualizacji wewnętrznych aktów prawnych (regulaminy, zarządzenia),
2) Prowadzenie rejestru Zarządzeń Kierownika,
3) Prowadzenie rejestru umów Ośrodka,
4) Udzielanie informacji w sprawie przyjęć do pracy,
5) Współpraca przy organizowaniu konkursów na stanowiska urzędnicze i kompletowanie niezbędnej dokumentacji,

6) Administrowanie pomieszczeniami znajdującymi się w siedzibie Ośrodka,
7) Wydawanie legitymacji służbowych i ubezpieczeniowych oraz pieczątek służbowych, prowadzenie ewidencji wydanych legitymacji służbowych, ubezpieczeniowych i wyjazdów służbowych,
8) Ewidencja przydziału miesięcznych biletów autobusowych dla celów służbowych, w szczególności dla pracowników socjalnych,

9) Prowadzenie Składnicy akt przez wyznaczonego pracownika:
 ewidencjonowanie i zabezpieczania akt znajdujących się w siedzibie Ośrodka,
 przyjmowanie akt na podstawie spisu zdawczo - odbiorczego,
 wykonywanie czynności związanych z przechowywaniem przekazanej do Składnicy akt dokumentacji,
 przygotowywanie akt do brakowania,
10) Prowadzenie sekretariatu:
 ewidencjonowanie poczty przychodzącej i wychodzącej,
 przygotowywanie poczty wychodzącej dla Urzędu Pocztowego,
 rejestracja i wysyłka korespondencji,
 przekazywanie korespondencji odpowiednim działom Ośrodka,
 zwrot do właściwych działów potwierdzeń odbioru korespondencji,
 obsługa centrali telefonicznej,
 prowadzenie zestawień zwróconych przesyłek rejestrowanych podlegających opłacie, za każdy miesiąc, celem poprawnych rozliczeń z POCZTĄ POLSKĄ
 obsługa klienta:
• przyjmowanie podań,
• udzielanie informacji interesantom, a w razie potrzeby kierowanie ich do właściwych działów lub stanowisk pracy,
• wydawanie uprawnionym osobom, zatwierdzonych przez Kierownika MOPS, pisemnych decyzji administracyjnych,
11) Koordynacja prac związanych z utrzymaniem czystości w Ośrodku.

Realizacja zadań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną przeciwpożarową
1) Współpraca ze specjalistą z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy i prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy,
2) Współpraca ze specjalistą z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy przy przeprowadzaniu kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad i przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej – informowanie Kierownika Ośrodka o zaistniałych zagrożeniach,
3) Współpraca przy podejmowaniu czynności związanych z wypadkami w pracy, tj. w sporządzaniu protokołów powypadkowych, przesłuchiwaniu poszkodowanego oraz świadków, przekazywaniu dokumentacji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
4) Kierowanie pracowników na badania lekarskie,
5) Prowadzenie ewidencji:
 przydziału odzieży, obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz ekwiwalentów pieniężnych za używanie przez pracowników własnej odzieży i obuwia,
 przydziału ekwiwalentu pieniężnego za używanie przez pracowników własnych przyborów biurowych.


§16


Zespół ds. realizacji projektów
1. Zespół przy znakowaniu akt będzie używał symbolu „PR”
Do zadań zespołu ds. realizacji projektów należy:
1. Realizacja projektu systemowego
2. Koordynowanie realizacji projektu
3. Kontrola i monitoring działań realizowanych w projekcie
4. Promocja projektu
5. Przygotowanie materiałów informacyjnych
6. Zapewnienie prawidłowej realizacji harmonogramu działań zgodnie z założeniami projektu
7. Ścisła współpraca z pracownikami Ośrodka
8. Prowadzenie analizy ankiet ewaluacyjnych ze szkoleń i konferencji
9. Układanie grafików działań realizowanych w projekcie
10. Organizowanie cyklicznych spotkań zespołu
11. Zapewnienie zgodności realizacji projektu z umowa o dofinansowanie
12. Bieżący kontakt z osobami prowadzącymi szkolenia i treningi w ramach projektu
13. Wstępna kontrola dowodów księgowych pod względem zgodności z projektem POKL, w szczególności kwalifikowalności wydatków
14. Przygotowywanie dokumentów do kontroli merytorycznej poprzez opis dokumentu i opis operacji gospodarczej
15. Utrzymywanie bieżącego kontaktu z WUP w Opolu, jako Instytucją Pośredniczącą
16. Upowszechnianie instrumentów aktywnej integracji, w tym promowanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz upowszechnianie informacji o współfinansowaniu projektu prze Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
17. Prowadzenie księgowości projektu
18. Przygotowanie wniosków o płatność
19. Prowadzenie sprawozdań w zakresie realizowanych zadań
20. Rozliczanie faktur
21. Przegotowywanie list płac z projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
22. Kontrola dowodów księgowych pod względem formalno – prawnym
23. Kontrola zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym
24. Zatwierdzanie dowodów do wypłaty
25. Sporządzanie sprawozdań finansowych z wydatków w ramach POKL
26. Współpraca i współdziałanie i innymi specjalistami i jednostkami udzielającymi wsparcia w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa
27. Współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia. Udzielanie osobom zgłaszającym się pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy
28. Wykonywanie pracy socjalnej w ramach projektu systemowego „Twój krok do lepszego jutra” realizowanego w ramach Priorytetu VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1.1. – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w ramach POKL współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
29. Rekrutacja beneficjentów do projektu
30. Przygotowywanie umów cywilnoprawnych zawieranych w ramach realizowanego projektu z osobami fizycznymi i innymi podmiotami oraz współpraca z nimi, nadzór nad realizacją umów
31. Przygotowywanie i prowadzenie procedury zamówień publicznych w ramach realizacji projektu
32. Organizacja i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem zespołu projektowego, nad pracą członków zespołu ds. realizacji projektów;
33. Ustalanie zakresu obowiązków i uprawnień członków zespołu projektowego;
34. Sporządzanie sprawozdań z zakresu powierzonych zadań
35. Inicjowanie działań zmierzających do zapobiegania degradacji osób, rodzin i grup społecznych

§17


Dzienny Dom Pomocy.
Przy znakowaniu akt będzie używał symbolu „DDP”

Dzienny Dom Pomocy, jako ośrodek wsparcia funkcjonuje w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu, będąc odrębną komórką organizacyjną.
Siedziba Dziennego Domu Pomocy mieści się w Brzegu 49-300 przy ul. Piastowskiej 29

Dzienny Dom Pomocy jest ośrodkiem wsparcia dla osób, które ze względu na wiek, chorobę, niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.

Do zadań Dziennego Domu Pomocy należy w szczególności:
1. Zaspokojenie potrzeb bytowych poprzez:
a. zapewnienie miejsca bezpiecznego i godnego spędzania wolnego czasu od poniedziałku do piątku przez 8 godzin dziennie,
b. świadczenie w postaci wyżywienia,
2. Podstawowe świadczenia opiekuńcze polegające na:
a. udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
b. podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu pensjonariuszy m.in. poprzez umożliwienie udziału w terapii zajęciowej, treningach umiejętności, zachęcaniu do dobrowolnych, drobnych prac na rzecz domu lub innych pensjonariuszy,
c. udzielaniu pomocy w załatwianiu spraw osobistych i urzędowych.
3. Zaspokojenie potrzeb zdrowotnych w zakresie:
a. pomocy w kontaktach z różnymi placówkami służby zdrowia, pomocy w zakupieniu leków, załatwieniu sprzętu rehabilitacyjnego itp.,
b. elementów ogólnej rehabilitacji ruchowej, usprawniającej
4. Działania wspomagające, polegające na:
a. umożliwieniu realizacji potrzeb kulturalnych, rekreacyjnych, towarzyskich, m.in. poprzez organizację świąt, uroczystości okolicznościowych, wspólny udział w imprezach kulturalnych, turystycznych, dostęp do radia, TV itp.,
b. stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktów z rodziną, środowiskiem, budowaniu sieci oparcia społecznego,
c. udzielaniu porad i wsparcia,
d. zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności pensjonariuszy domu.

5. Inne świadczenia dostosowane do zgłaszanych potrzeb, odpowiadające możliwościom organizacyjnym i finansowym Dziennego Domu Pomocy.
6. Pracę socjalną rozumianą, jako działalność zawodową, skierowaną na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.
7. Stały monitoring oraz kontrola realizacji zadań dot. dożywiania w Dziennym Domu Pomocy.

§18


Punkt Pomocy Kryzysowej
Przy znakowaniu akt będzie używał symbolu „PPK”
Punkt Pomocy Kryzysowej funkcjonuje w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu, będąc odrębną komórką organizacyjną.
Siedziba Punktu Pomocy Kryzysowej mieści się w Brzegu przy ul. Piastowskiej 29
Punkt Pomocy Kryzysowej świadczy bezpłatną pomoc osobom, dzieciom, rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji kryzysowej w wyniku zdarzenia losowego, sytuacji rodzinnej lub trudnych przeżyć osobistych.

W ramach Punktu Pomocy Kryzysowej działa:
1) Zespół Pomocy Kryzysowej;
2) Punkt Wolontariatu;
3) Świetlica opiekuńczo – wychowawcze z elementami socjoterapii;
4) Klub Młodzieżowy;
5) Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy rodzinie powołany Zarządzeniem Burmistrza Brzegu.

1) Zespół Pomocy Kryzysowej zapewnia swoim klientom skuteczną interwencję w sytuacji kryzysu, w oparciu o poradnictwo psychologiczne, prawne, pedagogiczne i socjalne
Do zadań Zespołu Pomocy Kryzysowej należy w szczególności:
1. Prowadzenie interdyscyplinarnych działań w zakresie interwencji kryzysowej, podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu,
2. Udzielanie szybkiej, doraźnej pomocy osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej;
3. Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa w zakresie:
• psychologicznym,
• pedagogicznym,
• socjalno - prawnym,
• rodzinnym
• uzależnień (narkomanii, alkoholizmu);
4. Wsparcie dla osób dorosłych, młodzieży, dzieci, osób starszych, rodzin w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej:
• Konfliktami rodzinnymi, związanymi z przemocą w rodzinie, kryzysem rodzinnym,
• Bezrobociem,
• Problemami osobowościowymi,
• Osamotnieniem,
• Uzależnieniem,
5. Współpraca z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
6. Diagnoza sytuacji kryzysowej;
7. Zapewnienie osobie i rodzinie wsparcia emocjonalnego;
8. Dostarczenie osobie i rodzinie informacji o instytucjach, organizacjach, które mogą udzielić dalszej pomocy;
9. Zapobieganie przejścia sytuacji kryzysowej w powstaniu i pogłębieniu dysfunkcji,
10. Świadczenie kompleksowych oddziaływań wobec osób doznających przemocy domowej;
11. Praca z osobami uzależnionymi i rodzinami osób uzależnionych od narkotyków i alkoholu;
12. Pomoc edukacyjna i terapia psychologiczna zwiększająca poziom kompetencji rodzin w zakresie radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi. Pomoc osobom i rodzinom w odzyskaniu własnych zdolności i zasobów psychicznych do radzenia sobie w sytuacjach trudnych i umożliwienie lepszego funkcjonowania we własnym środowisku i społeczności;
13. Prowadzenie zajęć grup terapeutycznych w oparciu o programy terapeutyczne dotyczące współuzależnienia, terapii osób współuzależnionych, zwłaszcza ofiar przemocy;
14. Usługi Punktu Pomocy Kryzysowej przeznaczone są dla mieszkańców gminy miasta Brzeg oraz mieszkańców sąsiednich gmin, jeśli zawarły one Porozumienie w zakresie świadczenia takowej pomocy przez Punkt;
15. Wszystkich pracowników Punktu obowiązuje zasada poufności informacji i danych uzyskanych przy realizacji powierzonych zadań
16. Pracownicy Punktu Pomocy Kryzysowej prowadzą stosowną dokumentacją, w tym szczegółowe dane statystyczne

2) Punkt wolontariatu zrzesza osoby, które chcą podjąć dobrowolne, bezpłatne, świadome działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie.
Punkt wolontariatu w ramach zadań podejmuje czynności:
1. Pomoc dzieciom i młodzieży mającej trudności w nauce,
2. Organizacja czasu wolnego i stworzenie alternatywy konsumpcyjnego stylu życia dzieciom i młodzieży z rodzin, w których występuje problem bezradności opiekuńczo – wychowawczej.
3. Wzbudzanie w dzieciach i młodzieży ciekawości poznawczej i zainteresowania oraz motywacji w zdobywaniu wiedzy;
4. Pomoc osobom niepełnosprawnym, starszym i samotnym, w szczególności takim, które nie mają rodziny, a oprócz zapewnionych świadczeń w formie usług opiekuńczych, ze względu na samotność, potrzebują kontaktu z drugą osobą, w tym pomocy w dokonywaniu drobnych czynności związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego;
5. Pomoc wychowawcom w organizacji zajęć w świetlicach opiekuńczo – wychowawczych z elementami socjoterapii oraz w klubie młodzieżowym;
6. Uczestnictwo w działaniach wynikających z bieżącej pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu, w tym m.in. pomoc w rozdawaniu paczek świątecznych dzieciom, których rodzice korzystają ze świadczeń MOPS w Brzegu, pomoc w „Akcji zima”, w sytuacjach zagrożenia powodzią, w organizowanych przez MOPS w Brzegu imprezach, festynach itp.

3) Świetlice opiekuńczo – wychowawcze z elementami socjoterapii
Zadaniem świetlic jest sprawowanie opieki nad uczestnikami zajęć socjoterapeutycznych, a w szczególności:
1. Indywidualne diagnozowanie sytuacji rodzinnej i szkolnej dzieci,
2. Stała i systematyczna współpraca z rodziną dziecka,
3. Dostosowanie programów zajęć grupowych do potrzeb rozwojowych dzieci oraz ograniczeń wynikających z ich sytuacji rodzinnej,
4. Prowadzenie zajęć zgodnie z programem całej grupy oraz diagnoza indywidualną dziecka,
5. Praca z dziećmi w kontakcie indywidualnym,
6. Pomoc dzieciom w nauce,
7. Organizacja czasu wolnego, prowadzenie zajęć tematycznych,
8. Wspomaganie uczestników zajęć w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych oraz trudnych problemów życiowych,
9. Prowadzenie dokumentacji pracy z dzieckiem i z grupą,
10. Współpraca z wychowawcami klas, pedagogami szkolnymi, nauczycielami dzieci oraz instytucjami, tj. gminną komisją rozwiązywania problemów alkoholowych, sądem rodzinnym, powiatowym centrum pomocy rodzinie, poradniami pedagogiczno – psychologicznymi itd.

4) Klub młodzieżowy
Zadaniem klubu młodzieżowego jest organizacja zajęć dla młodzieży gimnazjalnej oraz udzielanie pomocy i wsparcia uczestnikom klubu w zakresie:
1. Wspomagania młodzieży gimnazjalnej w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych oraz trudnych problemów życiowych (np. w rodzinie, w szkole);
2. Pomocy młodzieży mającej trudności w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych w relacji z rówieśnikami (w tym rozwiązywanie sytuacji konfliktowych) oraz problemów życiowych;
3. Eliminowania napięć psychicznych, lęków, zaburzeń zachowania m.in. agresja w szkole;
4. Dostosowaniu programu zajęć grupowych do potrzeb rozwojowych młodzieży gimnazjalnej;
5. Organizacji czasu wolnego, w tym zajęć terenowych (np. wycieczki, wyjścia do kina, teatru, paintball, kręgle);
6. Podejmowaniu działań wychowawczych, profilaktycznych oraz udzielaniu pomocy i wsparcia pedagogicznego młodzieży uczestniczącej z zajęciach klubu młodzieżowego;
7. Profilaktyki uzależnień wśród młodzieży gimnazjalnej.

5) Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Punkt Pomocy Kryzysowej i wyznaczeni do tych celów pracownicy zapewniają obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego Zarządzeniem Burmistrza Brzegu, a w szczególności:
1) W ramach obsługi organizacyjno – technicznej wyznaczeni do tych celów Pracownicy PPK zapewniają dostęp do pomieszczenia dla odbywania posiedzeń Zespołu i grup roboczych, niezbędne materiały biurowe i dostęp do urządzeń biurowych typu komputer, fax, telefon, drukarka.
2) Wyznaczeni do obsługi organizacyjno – technicznej Zespołu Interdyscyplinarnego pracownicy PPK przechowują dokumentację w ramach rozpoczętej procedury „Niebieska Karta”.
3) Wyznaczeni do obsługi organizacyjno – technicznej pracownicy PPK zgodnie z art. 9c ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie podpisują stosowne oświadczenie o zachowaniu poufności informacji i danych
4) Wyznaczeni do obsługi organizacyjno – technicznej pracownicy PPK współpracują z Przewodniczącym Zespołu Interdyscyplinarnego, za-cą Przewodniczącego, członkami Zespołu Interdyscyplinarnego oraz przedstawicielami podmiotów powołanych w ramach grup roboczych wspomagając pracę na czas odbywanych posiedzeń


§19


Konsultant ds. informatycznych/informatyk
Przy znakowaniu akt będzie używał symbolu „IF”
Do zadań Informatyka należy w szczególności:

1) Administrowanie i zarządzanie systemami informatycznymi, w szczególności serwerami i siecią komputerową oraz zapewnienie sprawnego działania tych urządzeń
2) Administrowanie serwerami, bazami danych oraz systemami obsługującymi przyznawanie i realizację świadczeń z pomocy społecznej, jak również obsługujących działanie działu kadr oraz księgowości
3) Rozpoznawanie potrzeb oraz organizowanie zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania.
4) Instalowanie sprzętu i oprogramowania oraz zapewnienie sprawnego ich działania
5) Udzielanie instruktażu i pomocy pracownikom Ośrodka w zakresie posługiwania się programami
6) Współuczestnictwo w określaniu kierunków i sposobu informatyzacji Ośrodka
7) Sporządzanie analiz na wniosek Kierownictwa Ośrodka
8) Tworzenie sprawozdań oraz raportów z systemu informatycznego Pomost
9) Przekazywanie sprawozdań w wersji elektronicznej do Statystycznej Aplikacji Centralnej (SAC)
10) Merytoryczne przygotowanie i przeprowadzanie szkoleń z zakresu obsługi programów oraz bezpieczeństwa systemów
11) Zamieszczanie na stronach internetowych informacji związanych z bieżącą działalnością Ośrodka
12) Obsługa Elektronicznej Skrzynki Podawczej oraz strony BIP ośrodka
13) Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI), w tym:
 Podejmowanie odpowiednich działań w przypadku wykrycia naruszeń w systemie zabezpieczeń lub podejrzenia naruszenia,
 Zarządzanie hasłami użytkowników, systemami antywirusowymi i ich procedurami
 Nadzór nad wykonywaniem kopii zapasowych, ich przechowywaniem oraz okresowym sprawdzaniem pod kątem ich dalszej przydatności, w szczególności do przetwarzania danych osobowych w przypadku awarii systemu
 Nadzór nad prawidłowością archiwizacji oraz usuwania danych osobowych
 Koordynacja procesu analizy ryzyka związanego z przetwarzaniem danych w systemach informatycznych oraz nadzór nad przestrzeganiem Polityki Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych
 Opiniowanie zmian w systemie informatycznym pod kątem ich wpływu na bezpieczeństwo przetwarzania informacji
 Monitorowanie poziomu bezpieczeństwa w systemach informatycznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
 Kontrolowanie zasad bezpiecznego przetwarzania danych w systemach
 Prowadzenie kontroli usunięcia baz danych osobowych z nośników informatycznych przewidzianych do kasacji lub przekazanych innym podmiotom
 Nadzór nad spójnym nadawaniem i odbieraniem uprawnień, na wniosek osób upoważnionych, do korzystania z danych osobowych w systemie informatycznym oraz nad prowadzoną ewidencją uprawnień;
14) Pełnienie funkcji Administratora Systemów Informatycznych (ASI), w tym:
 Przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych określonych w Polityce bezpieczeństwa oraz Instrukcji zarządzania systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych,
 Zapewnienie prawidłowej eksploatacji systemu, zgodnej z celami przetwarzania danych osobowych,
 Zapewnienie ochrony nośników zawierających kopie zbiorów danych osobowych,
 Informowanie Administratora Danych o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach skutkujących obniżeniem poziomu ochrony danych osobowych,
 Szkolenie użytkowników systemu w zakresie procedur i instrukcji zapewniających ochronę danych osobowych

§ 20


Pracownik ds. zamówień publicznych (pomoc administracyjna lub inny pracownik, do którego obowiązków należą zadania z zakresu zamówień publicznych)
Przy znakowaniu akt będzie używał symbolu „ZP”
Do zadań pracownika ds. zamówień publicznych należy zajmowanie się czynnościami związanymi z zamówieniami publicznymi Ośrodka, a w szczególności:

1. Prowadzenie procedur wydatkowania środków publicznych do równowartości 1.200 euro na podstawie pisemnego zlecenia podpisanego przez kierownika lub pisemnej umowy, jeżeli wymaga tego interes Zamawiającego a w szczególności:
a) przyjmowanie w ustalonych terminach od kierowników działów lub osób na samodzielnych stanowiskach zapotrzebowań na wydatkowanie środków publicznych,
b) przeprowadzenie rozeznania cenowego, ustalenie wartości szacunkowej zamówienia oraz dokonywanie analizy wydatków, pod względem tego czy na dany rodzaj zamówienia w skali roku kwota nie przekroczy wartości 1.200 euro.
c) sporządzanie do Kierownika MOPS wniosków o wyrażenie zgody na wydatkowanie środków publicznych z budżetu MOPS na realizację zadania o wartości poniżej 1200 euro.
d) przygotowywanie projektu umów w przypadkach, gdy wymaga tego interes Zamawiającego,
e) realizacja zamówienia poprzez pisemne zlecenie lub zawarcie umowy z wykonawcą, który zaoferował najkorzystniejszą ofertę,

2. Podejmowanie działań w zakresie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość 1.200 euro z uwzględnieniem podziału na wydatki:
1) powyżej 1.200 euro do 6.000 euro, a w szczególności:
a) przyjmowanie od Kierowników działów oraz osób na samodzielnych stanowiskach zapotrzebowań na wydatkowanie środków,
b) przeprowadzenie rozeznania cenowego, ustalenie wartości szacunkowej zamówienia oraz dokonywanie analizy wydatków, pod względem tego czy na dany rodzaj zamówienia w skali roku kwota nie przekroczy wartości 6.000 euro,
c) przygotowywanie projektów umów,
d) kompletowanie wymaganej dokumentacji przetargowej (przygotowanie wniosku o wydatkowanie środków z budżetu MOPS na realizację zadania od 1200 euro do 6.000 euro, przygotowanie zaproszeń do złożenia propozycji cenowej i wysłanie ich do potencjalnych wykonawców, udział w komisjach przetargowych, sporządzanie protokołu z wyboru najkorzystniejszej oferty, przygotowanie projektu umowy z wybranym wykonawcą i skierowanie jej do podpisu przez strony).
2) powyżej 6.000 euro do 14.000 euro, a w szczególności:
a) na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych Burmistrza Brzegu przygotowani wniosku/zgłoszenia o zamiarze realizacji zamówienia o wartości powyżej 6.000 euro do 14.000 euro (z uwzględnieniem szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia oraz projektu umowy),
3. Współpraca z Biurem Organizacyjno-Prawnym Urzędu Miasta Brzegu w zakresie przekazywania wniosku/zgłoszenia dot. zamówień, o których mowa wyżej oraz pozostałych czynnościach wynikających z bieżących procedur przetargowych.
4. Współpraca z Radcą prawnym w zakresie akceptacji umów.
5. Prowadzenie pełnej dokumentacji przetargowej w tym ewidencji, rejestrów i sprawozdawczości dotyczącej zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych oraz Instrukcją postępowania przy udzielaniu zamówień Publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości 6.000 euro.


§ 21


Pracownicy są odpowiedzialni za wykonywanie zadań określonych dla ich stanowisk pracy, ujętych w zakresach czynności, a przede wszystkim za:
1. Zgodność merytoryczną, formalno – prawną opracowywanych w ramach swoich kompetencji dokumentów, wniosków, opinii i projektów decyzji,
2. Znajomość i stosowanie przepisów prawnych,
3. Przestrzeganie terminów załatwiania spraw,
4. Właściwe przyjmowanie i załatwianie spraw interesantów,
5. Przechowywanie i ewidencjonowanie akt, zarządzeń, rejestrów i innych dokumentów bezpośrednio związanych z działalnością komórki organizacyjnej
Rozdział V
Zasady funkcjonowania Ośrodka

§ 22


Dni i godziny przyjęć Kierownictwa Ośrodka i pracowników określają odrębne przepisy oraz Regulamin pracy.


§ 23


1. Czynności kancelaryjne, obsługę korespondencji i zasady podpisywania pism określa instrukcja kancelaryjna.
2. Zarządzenia wewnętrzne, instrukcje, pisma okólne i informacje podawane są do wiadomości pracowników zgodnie z przyjętymi zasadami obiegu korespondencji

§ 24


W celu właściwego przekazania klientom informacji o zasadach pracy Ośrodka, w jego siedzibie wywiesza się:
1) na tablicy ogłoszeń informacje dotyczące czasu pracy Ośrodka, przetargów publicznych oraz innych ważnych dla klientów informacji.
2) tabliczki informacyjne z nazwą Działu, wyszczególniające nazwiska i stanowiska służbowe pracowników, godziny przyjęć, wykaz rejonów opiekuńczych
3) informacje dot. funkcjonowania Ośrodka udostępniane są na stronach internetowych MOPS, DDP i PPK oraz stronie BIP MOPS-u.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 25


Upoważnień i pełnomocnictw udziela Kierownik Ośrodka na wniosek pracownika bądź z własnej inicjatywy, w celu załatwienia określonych spraw służbowych.

§ 26


1) Wykazy obowiązków i odpowiedzialności poszczególnych pracowników Ośrodka zawierają zakresy czynności tych pracowników.
2) W ramach stanowisk pracy obowiązuje zasada pełnienia zastępstw w przypadku nieobecności pracownika w pracy.
3) Wewnętrzny porządek i rozkład czasu pracy regulują postanowienia Regulaminu Pracy.

§ 27


Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie, Statucie Ośrodka oraz odrębnych przepisach prawa wyznaczających granice działalności, funkcjonowania Ośrodka oraz wykonywania zadań, określa Kierownik Ośrodka w drodze zarządzeń.

§ 28


Zmiana Regulaminu wymaga trybu przewidzianego dla jego nadania.

 Pobierz w pdfOpublikował: Paweł Ogrodnik
Publikacja dnia: 17.04.2013
Podpisał: Sebastian Matuszewski
Dokument z dnia: 17.04.2013
Dokument oglądany razy: 7 527