bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Oferta nr 3/2016- WYCHOWAWCA PODWÓRKOWY

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu

Stanowisko pracy współfinansowane w ramach projektu Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa VIII – Integracja Społeczna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu
49-300 Brzeg, ul. Jabłkowa 5

KIEROWNIK MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W BRZEGU
PONOWNIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO
W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BRZEGU –

WYCHOWAWCA PODWÓRKOWY
(nazwa stanowiska pracy)
Oferta nr 3/2016


1. Wymagania niezbędne:
Wychowawcą podwórkowym może być osoba, która:
1) Posiada wykształcenie - określone w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, tj.
Wychowawcą pracującym z dziećmi w placówce wsparcia dziennego może być osoba posiadająca następujące kwalifikacje:
a) Wykształcenie wyższe:
- na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo – wychowawczą lub
- na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej,
(przy wykształceniu wyższym wymagane minimum 2 lata stażu pracy)

b) co najmniej wykształcenie średnie i udokumentuje co najmniej 3 – letni staż pracy z dziećmi lub rodziną .
(przy wykształceniu średnim wymagane minimum 5 lat stażu pracy)

2) Nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona;
3) Wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
4) Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5) Posiada pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
6) Jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 ze zm.)
7) Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienia na określonym stanowisku

1. Wymagania dodatkowe :
1) Doświadczenie w pracy z dziećmi i rodziną;
2) Dyspozycyjność;
3) Samodzielność w działaniu oraz wykazywania własnej inicjatywy;
4) Kreatywność, komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność;
5) Umiejętność organizowania i kierowania małymi grupami;
6) Umiejętność organizowania różnorodnych zajęć rozwijających zainteresowania podopiecznych;
7) Odporność na stres;
8) Wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny;
9) Znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej;
10) Znajomość i umiejętność interpretacji przepisów prawa, a w szczególności ustawy o pomocy społecznej, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, przepisów dot. problemów alkoholizmu, narkomanii, prawa rodzinnego i opiekuńczego;
11) Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Do zadań wychowawcy podwórkowego należy w szczególności:
1) Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej;
2) Prowadzenie działań animacyjnych i socjoterapeutycznych;
3) Realizacja zajęć rozwijających co najmniej 2 z ośmiu kompetencji kluczowych wskazanych w zaleceniu Parlamentu Europejskiego i rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE) (Dz. Urz. UE L 394 z 30.12.2006, str. 10), tj.:
a) porozumiewanie się w języku ojczystym;
b) porozumiewanie się w językach obcych;
c) kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne;
d) kompetencje informatyczne;
e) umiejętność uczenia się;
f) kompetencje społeczne i obywatelskie;
g) inicjatywność i przedsiębiorczość;
h) świadomość i ekspresja kulturalna.

4) Zapewnienie dzieciom opieki podczas prowadzonych zajęć na podwórku i w świetlicy, pomoc nauce, organizacja czasu wolnego, zabaw i zajęć sportowych, wycieczek, obozów terapeutycznych, biwaków oraz rozwój zainteresowań dzieci;
5) Prowadzenie działań wychowawczych i edukacyjnych;
6) Pobudzanie i zachęcanie do konstruktywnego działania oraz alternatywnego spędzania wolnego czasu;
7) Nawiązywanie kontaktów z rodziną, pośredniczenie w kontaktach z instytucjami pomocowymi, placówkami oświatowymi;
8) Aktywizacja do współpracy różne podmioty funkcjonujące w środowisku lokalnym;
9) Opracowanie i realizacja planu pracy placówki wsparcia dziennego w formie podwórkowej;
10) Współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodzin;
11) Współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym działającym na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, asystentem rodziny i pracownikami socjalnymi.
12) Rozpoznanie środowiska lokalnego;
13) Ustalenie potrzeb i możliwości działania;
14) Inicjowania kontaktu z dziećmi i młodzieżą, proponowanie wspólnych zajęć;
15) Pozyskiwanie dzieci do zajęć świetlicowych (podwórkowych);
16) Wypracowanie optymalnego, dostosowanego do różnorodnych warunków modelu pracy profilaktyczno – wychowawczej w środowisku otwartym – na ulicy, boisku i w innych miejscach spotkań dzieci i młodzieży;
17) Aktywizacja i organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w otwartej przestrzeni świetlicy – podwórka;
18) Zachęcanie dzieci do podejmowania wspólnej pracy np. urządzanie placu zabaw, boiska;
19) Kształtowanie w dzieciach odpowiedzialności za własne postępowanie oraz uczenie samodzielności w życiu;
20) Pozyskiwanie zgody rodziców na udział dzieci w programie, w tym dodatkowo na zajęcia odbywające się poza terenem świetlicy;
21) Stosownie do potrzeb nawiązywanie kontaktu i współpracy z rodzicami;
22) Integrowanie środowiska lokalnego, animowanie aktywności społecznej i kulturalnej;
23) Udział w zajęciach i warsztatach o charakterze doskonalącym;
24) Prowadzenie nadzoru nad warunkami sanitarnymi, przeciwpożarowymi, BHP oraz nad bezpieczeństwem podopiecznych;
25) Odpowiedzialność za powierzony majątek;
26) Prowadzenie odpowiedniej, zgodnej z wymogami dokumentacji dotyczącej pracy wychowawcy podwórkowego (np. raporty z dyżurów, karta czynności, listy odbiorców działań, zgody rodziców na uczestnictwo w zajęciach, ewaluacja prowadzonych działań);
27) Dbanie o prawidłowe prowadzenie i zabezpieczenie dokumentacji świetlicy podwórkowej;
28) Dbanie o zachowanie tajemnicy służbowej i zawodowej w sprawach dotyczących dzieci, znajdujących się w placówce oraz ich rodzin;
29) Przeprowadzenie diagnozy środowiska lokalnego dzieci i młodzieży;
30) Udzielanie wsparcia emocjonalnego i pomoc w znalezieniu możliwych sposobów rozwiązań sytuacji trudnych (np. organizowanie pomocy w nauce);
31) Organizowanie treningów umiejętności społecznych;
32) Wspieranie dzieci i młodzieży w realizacji działań o charakterze społecznym, kulturalnym, artystycznym lub sportowym;
33) Zachęcanie do korzystania z oferty świetlicy wraz z udziałem w zajęciach terapeutycznych o charakterze socjoterapeutycznym (grupowym), jak i wsparciem terapeutycznym indywidualnym;
34) Rekrutacja uczestników do projektu, dbanie o frekwencje na zajęciach, w tym przeprowadzanie kampanii informacyjnych i promujących projekt;
35) Sporządzanie sprawozdawczości dot. działalności świetlicy – podwórka;
36) Dbanie o ład i porządek w miejscu prowadzenia zajęć;

4. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:
1) Forma zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony.
2) Wymiar czasu pracy: praca w pełnym wymiarze czasu pracy (etat 1/1);
3) Miejsce świadczenia pracy i warunki pracy na stanowisku:
a) Miejsce świadczenia pracy ustalone przez Kierownika MOPS w Brzegu – przewaga pracy w terenie;
b) Godziny pracy ustalone przez Kierownika MOPS w Brzegu, na terenie gminy Brzeg. Praca także w godzinach popołudniowych oraz w soboty.
c) Praca przy obsłudze komputera poniżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy;
d) Wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1786) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu.
4) Informacja na temat wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzegu w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

5. Wymagane dokumenty :
1) List motywacyjny oraz CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej opatrzone podpisaną klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 z późn. zm.); oraz
opatrzoną podpisem klauzulę: „Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 z późn. zm.)
2) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, wg wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2009 r. (Dz. U. Nr 115 poz. 971);
3) Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
4) Kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o odbytych stażach, oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy lub dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej oraz ewentualne referencje z zakładów pracy;
5) Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
6) Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego (dotyczy osób nie posiadających obywatelstwa polskiego);
7) Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska;
8) Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych;
9) Oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest w stosunku do niego zawieszona ani ograniczona;
10) Oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego, w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego;
11) Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
12) Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
13) Oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w stosunku pracy, stanowiącym przeszkodę w wykonywaniu obowiązków służbowych w określonym w ogłoszeniu o naborze wymiarze czasu pracy oraz nie wykonywać innych zajęć mogących wywołać uzasadnione podejrzenie o stronniczość i interesowność.

List motywacyjny, CV, klauzula o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i pozostałe dokumenty aplikacyjne muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem a kserokopie dokumentów poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

Realizując zapis art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135) informuję, że administratorem podanych danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu, z siedzibą ul. Jabłkowa 5 , 49-300 Brzeg. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135) w celu prowadzenia procesu naboru. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 02 września 2016 r. do godz. 15.00


Pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu
ul. Jabłkowa 5
49-300 Brzeg

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzegu – Wychowawca podwórkowy”
Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 077 416 99 93 wew. 12.
Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do II etapu konkursu zostaną o tym powiadomieni telefonicznie wraz z podaniem terminu rozmowy kwalifikacyjnej. Dopuszcza się przeprowadzenie testu pisemnego przed rozmowami kwalifikacyjnymi.
Kandydat, który zostanie wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę, jest zobowiązany przedłożyć do wglądu oryginały dokumentów złożonych w kserokopiach.
Informacja o wyniku naboru będzie niezwłocznie po przeprowadzonym naborze umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.mops-brzeg.pl oraz na tablicy informacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu, ul. Jabłkowa 5, 49-300 Brzeg.

Kierownik
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Brzegu
(-) Sebastian Matuszewski

Opublikował: Łukasz Gąsiorowski
Publikacja dnia: 22.08.2016
Dokument oglądany razy: 3012